За писането: съюзът че

23.05.10 г.

Гласове

За някои премеждия на съюза че

Нас в училище са ни учили да слагаме пред но запетая" – рече шефът на издателството след забележката ми, че някой е нанесъл неправилни промени върху вече обработения от мен текст. Впуснах се в цяла лекция за правилата, и най-вече за изключенията в граматиката, като наблегнах, че пред скоба, макар текстът след нея да започва с но, а, та и други съюзи, които изискват запетая, тя не се пише. Споменах нещо и за самообразованието, в смисъл че стои много по-високо от образованието в училище и университет. Сетне разбрах, че той лично е нанесъл новите "корекции". Е, повече поръчки за работа не получих от него.
Не са малцина и онези, запомнили от прогимназията правилото за задължителното слагане на запетая пред съюза че, което спазват стриктно. Доказателствата са налице навсякъде. Вгледайте се в субтитрите на телевизионните канали, във вестници и списания, а и в книги. Не може да не откриете все някъде изписано: въпреки, че; макар, че; в случай, че; при условие, че; при положение, че и т.н.
Баш съюзите (същински, или прости), към които се числи и че, се състоят от една дума и немалко от тях имат съюзната си функция още в старобългарския език. Но тук става дума за други – сложни (съставни), които са доста и изпълняват разнообразни роли в изречението. Състоят се от две, три, че и повече съставки – наречия, съществителни, предлози, частици, комбинирани със съюзи, – които са разположени непосредствено една до друга и помежду им НИКОГА не се слага запетая. В голяма част от тях участва и че.
Ще започна с онези, образувани от предлог, съществително име и прост съюз и числящи се към групата на условните съюзи (под предлог че, при положение че, в знак че, по причина че, при условие че, в случай че). "Поради честа употреба тези съчетания са се лексикализирали (к.м. – К. И.), станали са устойчиви и поради специфичното лексикално значение на съществителното име в тях са започнали да въвеждат подчинено изречение за условие", се казва в Граматика на съвременния български книжовен език, т. 2, Морфология, 1993. (В случай че не ти се обадя до пет часа, ела направо вкъщи.) За този род лексикализирани словосъчетания Синтаксисът (т. 3, 1994) твърди, че са "разделно свързани", което обаче не означава, че между отделните съставки може да се пише запетая – има се предвид възможността да се вмъкне някоя част от изречението, с цел тя да бъде изтъкната. (В случай утре че го видиш, кажи му.) От най-новия правописен речник (БПР, 2001/2005) вече е отпаднала като невалидна  забележката в БПР, 1983, с. 68 с отбелязаното в нея изключение кога би могло да се слага запетая пред че в тези словосъчетания.

Голяма е групата на сложните съюзи, съставени от наречие и че: само че, така (тъй) че, затова че, още повече че, сякаш че, като че, независимо че, при все че, толкова повече че. Служат за изразяването на различно смислово отношение между свързаните от тях изречения. Например: отстъпление (Ще дойда, независимо че съм уморен. При все че съм болен, ще отида на работа); противоположност (Ще ти отговоря, само че трябва да помисля); начин и сравнение (Сърди се, сякаш че е малко дете); последица и заключение (Заваля пороен дъжд, тъй че отложиха екскурзията за друг ден) и т.н. Внимание: когато показателното наречие така изразява висока степен на признак в главното изречение, тогава пред че се слага запетая: Познавам планината така (= толкова добре), че няма да объркам пътя; ала: Познавам планината, така че (= поради това, поради обстоятелството, че я познавам) няма да объркам пътя.
Съчетанията на че с предлози (макар че и въпреки че) са от групата на отстъпителните съюзи. (Въпреки че се измори много, той не прекъсна работата си.) В тях че и предходните съставни части не могат да бъдат разделени от друга дума (камо ли от запетая). На свой ред освен че въвежда подчинено обстоятелствено изречение за изключение (Освен че греши, не се и вслушва в съвети); като че – за сравнение. (Изведнъж й се счуха стъпки, като че някой ходеше край колибата.)
Че-то се включва и в такива сложни съюзи, които са съчетани от местоимение със или без предлог: поради това че, заради това че, въпреки това че, благодарение на това че, при все че и др. Ето един пример от Морфологията, нищо че (сложен съюз, който нерядко срещам в печатни произведения разделен със запетая) там е нарушена целостта на осъюзения израз (тоест между това и че в разрез със заявеното правило в споменатото издание фигурира запетая): Благодарение на това че намерих книгата в библиотеката, можах да си направя справката.
От съотносителните съюзи със съставка че, които свързват противопоставени синтактични единици и подчертават всяка от тях, ще спомена не стига че – ами, не само че – но и (досещате се защо!). Стига е бивша глаголна форма, превърнала се в съюз (Не стига че пътят влиза в гора, ами прави голям завой. Не само че не излизаше от къщи, но и не говореше с никого.) Не бива да се влияете и от грешно поставената запетая между стига и че в примера на Морфологията (1993, с. 463) – примерът там би трябвало да изглежда така: Не стига че си скъса нервите по теб, ами сега искаш и да я ядосваш...
Колебания сред заетите с прилагането и коригирането на пунктуацията в печата будят (и водят до грешки) съчетания като добре че, взе че, все едно че. В Морфологията (т. 2, 1993), в забележка към съчинителните съюзи се отбелязва, че някои съединителни служат като частици за усилване и пред тях не се пише запетая, а се дава пример: Добре,  че ми се обади. Вярно е, че сред най-широко ползваните от споменатите специалисти справочници на БАН е правописният речник, но в него няма данни за точно тези съчетания. Такива могат да се намерят в друг (който е на високо ниво и го ползвам с предпочитание): Български тълковен речник, 2004. В него за добре че се съобщава, че [служи] "като безличностно сказуемо, за израз на одобрение, на положителна оценка на действието в следващия глагол (понякога иронично или с отсянка на досада, неодобрение). Добре че се видяхме, иначе щях да те търся. Добре че се счупи!". Сред многото посочени значения и приложения на глагола вземам пак там четем: "в съчетание с че, та и следващ гл. – за подчертаване на известна неочакваност на действието на втория глагол". (Например: Ядосах го и той взе че ме удари. Натрупаха се облаци и взе че заваля.). А към все едно ("за означаване, посочване еднаквостта, равнозначността на факти, явления") един от примерите за илюстриране е: Все едно че съм на работа.
Напоследък често срещам отделянето със запетая на сложни съюзи (и онези, в чийто състав е включено че) от непосредствено следващите ги съюзи, които задължително изискват слагането на запетая пред тях. Ала категоричното: "Между съюзите, които са в контактна позиция, не се пише запетая (т. 2, Синтаксис, с. 433)" ме убеди, че това е грешно. Правилното е: Директорът отказа да подпише, макар че когато вчера го посетих, обеща да уреди въпроса.
       
    * * *
Че се употребява толкова често, та неволно изписаната запетая там, където не трябва, àко и непростима, би могла и да се разбере.Човешко е да се греши, а справочниците се съставят от човеци, поради което не бива да се разколебавате по отношение на неупотребата на запетая в съставните съюзи, особено в лексикализираните, дори когато видите началото на изречението в БПР 2001/2005 на с. 81, Заб. 1: В случай, че вметнатата част стои...
Питам се обаче – докато чета на пресекулки дебела (близо 900 страници) книга за велик писател, отпечатана от реномирано издателство, където през ред, през два се цитират негови дневници и писма с често не намясто поставени индекси към поясненията под линия – докъде може да се простре прощаването на човешкото и какво е обяснението за неправилното ползване на индекса например (цифричките или звездичките, препращащи към бележка под или след текста)? Изненадващо е правилата за този знак, които са пределно ясни от десетилетия и изброими в няколко реда (няма да ги цитирам, защото могат да се прочетат във всеки езиков справочник), да не се зачитат. Тук неспазването на нормата няма оневиняване – то е очевидно незнание.

Кети Иванова

42 коментара:

frog and roll каза...

Трябва да призная, че имам да поработя върху себе си в това отношение. >:)

Я! :):):)

Приятно съм изненадан!
Бих помолил за повече такива постове(дано тази запетайка да е в контекста), че установявам все по-голями пропуски в правописа си.А толкова изчерпателен материал не бях срещал.
Благодаря!

frog and roll каза...

Благодаря, Сантов. :) Ами когато видя такъв материал или ми дойде до гуша от масови блогърски грешки, гледам да пусна нещо. Направих и етикет и категория За писането

Dani каза...

Благодаря за хубавата статия.
Ще гледам, когато пиша да избягвам "че" :))
Слънчев утрешен празник!

MadWizard каза...

глей с кви глупости не занимаваш неделя сутрин...

frog and roll каза...

глей си работата :p

Ти какво си ми предложил сабхлян? А? >:)

Хубав празник на всички! :)

Nightwish El каза...

Весел празник! :)

Спомних си за "врап,че" вместо врабче (студентски бисер): защото пред "че" винаги се пише запетая.... (http://www.kultura.bg/media/my_html/2380/human.htm)

В неделя сутрин обичам да чета за пълнияТ член и неговото поставяне.:))

пс- знaех си ,ЧЕ в "като че ли" няма запетайка:))

frog and roll каза...

Това "врап,че" направо ме уби, хахааа! %-(

Ирония, от 3 дена я дебна тази статия в сайта на Гласове, понеже излезе в петъчния вестник. Та хич не ми дреме неделя ли е, понеделник ли е. >:) Пък члена... кой където му се иска. :D

Пийнете по едно кафе със съюза че, за да не ви е прекалено сухо. ~O)

Aquawoman каза...

Фрог, станах разногледа :p :-B

Aquawoman каза...

Изби рибата с правата лопата :D

Kal4o каза...

Че, веЧЕ, човеЧЕ, меЧЕ, гювеЧЕ, извлеЧЕ, навлеЧЕ, съблеЧЕ, металЧЕ, топЧЕ, прахосмуЧЕ...:)) Ето така се поставя запетая пред "ЧЕ" :))

Aria каза...

моето скромно мненийце е, че в печатното слово не бива да се допускат компромиси, докато в нета отношението може да бъде и по-либерално.

frog and roll каза...

Aquawoman, добре де - аз съм виновна. :)

Владко, да не забравим и, Че Гевара. B-)

Aria, може, може, но, да ти кажа, някои места направо ме хвърлят в ужас и повече не стъпвам там. (Брей че много запетаи нацъках!) То си е до човека. :)

Nightwish El каза...

13:41
,,,че ми се приспааа (:|
Ще ходим ли на манифестация утре?
:)

леле, открих, че и аз допускам такива грешки в някои случаи :">

признавам, че на първо четене само сканирах и не задълбах подробно във всички примери и може да питам нещо, дето го пише, но как стои въпросът с "и че", понеже бая спорове сме водили за него. пример: "мислех, че ще дойдеш и че ще ми помогнеш." - има ли запетайка пред и-то или няма? очевидно, аз смятам, че не... :-?

а такава дума според мен няма - прахосмуЧЕ :p

frog and roll каза...

Ел, за тебе може да е разходка, ама за мене е работа - да се шматкам по стъргалото и да ме пече слънцето или да ме навали, за да можете да ми се радвате веднъж в годината... Мерси, ще пропусна таз съмнителна чест. Може да се помотая из Морската. Лека нощ. @-)

Гардже, май си права - няма запетая пред и. (Някой път ще намеря и ще пусна нещо и за тези случаи, понеже ги има). Ама нали направих уточнение, че имам и аз да работя по това. :D

Ама вижте сега, тази публикация е пожелателна, да не си мислите, че ви броя запетаите бе, хора? ^#(^

Kal4o каза...

@Гардже, май няма такава дума, но наближава 24 и се чудя що да не я внедрим в българския език-вярно, малко тромавичка идва, но с малка ПР кампания може и да се хареса :))

Ondine каза...

Добре,че нямам нищо общо с филологията и всичките му там по-горе правила >:)Поздравления за целия ти пост! :)


Хайде сега да видим:

Калчо,някога когато учих и аз правопис съществуваше думата гювеДЖЕ,а не гювеЧе :"> Frog,нали си нашата умница я ни разясни кое е правилното ;)

ти може да не броиш, ама знаем ли кой брои? пък и не е лошо да се поусъвършенстваме, щом сме решили да се излагаме публично B-) аз винаги съм вземала много вътрешно правилата за писане, още откак започнах да поправям грешките на учителката ми във втори клас >:) срам е, че напоследък все по-често изпитвам съмнения - това как беше?!

frog and roll каза...

Онди, това не е мое, само го препостнах, понеже много ми хареса.
И двете думи са верни - това са т.нар. дублети като лястовица и ластовица, войвода и воевода - може да се пишат и по двата начина. С течение на времето се налага едната дума, но това не означава, че другата е грешна.

Гардже, така е - човек се учи докато е жив. Не разбирам защо някои се засягат (понеже има и такива, които приемат подобни постове направо враждебно и лично, вместо да се позамислят). Обаче в последно време и мене ме налягат едни съмнения... лоша работа. :(

Kal4o каза...

@Ondine, стискаме ли си ръцете за "1-1" :))

Фроги, приемаш ли щафетата:))

MadWizard каза...

Аве това не е държава! Почнаха да ни спират и запетайките пред всяко ЧЕ ...

frog and roll каза...

Внимавай да не дойде ред да ти спрем и точките, калпазанино... >:)

Добро утро! \:D/ ~O)

frog and roll каза...

няма емотиконче за цигарка :@)

MadWizard каза...

Ей на!
Спря ни метълските емотикони, сега ни взе и цигарите....
Не сме народ ний, а мърша!!!!

Докога ще търпим това питам аз?

september-silvia каза...

Евала бе Фроги!Благодаря за хубавата лекция,много си компетентна,явно това с българският ти е професия и призвание-много си добра:)иначе Иронийка браво на теб, подкрепям те за пълния член:)))

frog and roll каза...

Не бе, Силве, това не е мое - на Кети Иванова е, от сайта на Гласове.

frog and roll каза...

Мад, удри бе! Ама ха! X(

Ondine каза...

@Kal4o,стискаме ги! :)

Фрог,честит празник!

frog and roll каза...

Най-хубавият, Онди. :)

Вчера не мръднах никъде - домързя ме и нямах настроение, но като гледам снимки, било е невиждано до сега стълпотворение от ученици и граждани. Това е много хубаво. :)

TankoBG каза...

Когато изречението започва с 'че' пак не се пише запетая, нали?
:-/
Че много правила ще станат....

frog and roll каза...

Хехе, да не се впрягаме чак толкоз. :)

Българският език не е от най-лесните и малцина са капацитети. Аз не съм от тях. :-B

Musical Universe каза...

Хубав и полезен пост!
Да беше метнала и малко музика.
Поздрав

frog and roll каза...

Ахахах! Който ми звъни по телефончето, чува точно интрото на For Whom The Bell Tolls вместо сигнала "свободно". :D

хващай

Musical Universe каза...

Благодаря!
Хванах.
Само за проба - ей този емотикон ме кефи: >-)

morrt каза...

Благодаря. И аз съм болезнено придирчив към правописа си и ще ми е от полза да разгледам по-подробно примерите.
Естествено е статията да е пожелателна - всичко е въпрос на желание. Дори правописа. И прахосмученето. :)

frog and roll каза...

Радвам се, че мислим еднакво, Морт. :)

Unknown каза...

Присъединявам се със закъснение към коментиращите. На мен също ми хареса статията, понеже е логически и фактически подкрепена. Не съм филолог, но аз също помня тези "твърди" правила. И въпреки че никога не съм се замислял, сега ме съгласи с тези изключения.
Все пак, помня още едно правило:-)
"Запетаята се използва с цел да бъде предадена желаната интонация." В този смисъл, мога да я поставя където пожелая въпреки, че не ѝ е там мястото според правилата, нали?
Сещам се за един показателен руски пример:
Казнить нельзя помиловать!
1. Казнить, нельзя помиловать!
2. Казнить нельзя, помиловать!

frog and roll каза...

"Запетаята се използва с цел да бъде предадена желаната интонация."

Иво, това и аз го помня, но не е точно правило, а един вид под линия - възможност за оправдание за избягване на правилата. Също така, според примера ти, за обръщане смисъла на изречението.

И честичко се самоуспокоявам с него, понеже понякога злоупотребявам със запетаите май. :p

cellfourteen каза...

Благодаря, потвърдих си нещо в Българския тълковен речник :)

:)) ;)) ;;) :D ;) :p >:) :-/ X( :-S :-B B-) :| =)) :-h I-) [-( (:| :-? =D> @-) b-( %-( :@) ~:> @};- (~~) ~O) *-:) >-) :-L [-X \:D/ :-@ ^:)^ :"> :x :-* =(( :-O :)] ~X( 8-| :O) :-w :-j

Публикуване на коментар